ROELAND Uitvaart Zorg

Typ hier de slogan.

Na een overlijden moet veel geregeld worden. Onderstaande checklist helpt u te voorkomen dat u belangrijke zaken vergeet.

 

à Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

à Tracht na te gaan of er een testament of donorcodicil is.

à Indien de rekeningen bij bank of giro geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een akte van erfrecht aanvragen.

à Tenaamstelling van giro– en/of bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van de overledene of op beider naam staan dienen te worden gewijzigd.

à Vraag de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een andere rekening te storten waar u wel bij kunt.

à Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank,waaronder uw woonplaats ressorteert.

à Zendt een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met uitkering van het pensioen etc.

à Alle maatschappijen waarbij  verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.

à Indien u een hypotheek heeft op het huis, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.

à Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt, deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.

à Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijving in.

à Licht uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.

à Vraag advies aan een belastingconsulent betreffende aftrekposten bijzondere lasten eenoudergezin.

à Indien u persoonlijke leningen hebt afgesloten of aankopen hebt gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u, in verband met het overlijden van uw partner, is kwijtgescholden.

à Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag dan bij de Inspecteur der Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.

à Dien eventueel een aanvraag in voor gezinshulp bij instelling  gezinszorg of maatschappelijk werk.

à Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu maken en regel de voordij over uw minderjarige kinderen.

à Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, bijv. reinigingsrechten, milieubelasting.

à Als alle aanslagen binnen  zijn, moet de boedel definitief afgewikkeld worden. Maak hiervoor een afspraak met een notaris.

= Checklist na een overlijden =